Opdracht&voorwaarden
Welkom     Statement     Nieuws     Knowhow     Casus     Aanpak     Contact     Adviseur     Opdracht 

Integriteit

Wij aanvaarden geen opdracht indien onafhankelijke oordeelsvorming om welke reden dan ook niet mogelijk is. De adviseur maakt geen oneigenlijk gebruik van zijn bevoegdheden of positie.

Deskundigheid en kwaliteit van dienstverlening

Een opdracht wordt pas aanvaard wanneer een geschikte adviseur beschikbaar is met voldoende kwalificaties. Wij dragen er zorg voor dat de opdrachtgever duidelijkheid heeft over wat hij van de opdracht mag verwachten.

Zorgvuldigheid en geheimhouding

De adviseur neemt geheimhouding in acht en zorgt er voor dat bij het gebruik van vertrouwelijke informatie in het kader van de opdracht deze niet naar de bron is te herleiden. De adviseur is terughoudend in het geven van oordelen over personen. Zo’n oordeel dient in functie te staan van de opdracht. De adviseur geeft zijn oordeel alleen nadat de betrokken personen door hoor en wederhoor hun mening kenbaar hebben kunnen maken. De adviseur informeert de opdrachtgever en weegt de belangen af als hij binnen een jaar na voltooien van een opdracht een vergelijkbare opdracht kan aanvaarden waarbij het belang van de eerdere opdrachtgever kan worden geschaad.

Opdrachtaanvaarding en -uitvoering

De inhoud en uitvoeringscondities van de opdracht worden in een schriftelijke overeenkomst met de opdrachtgever vastgelegd. Indien tijdens de uitvoering de aard van de opdracht sterk wijzigt, zorgen wij er voor dat de overeenkomst dienovereenkomstig wordt gewijzigd. Elke opdracht wordt afgesloten met een evaluatie.

Klachten

De Ooa-gedragscode is voor de adviseur niet vrijblijvend. Gekoppeld aan de code is een tuchtreglement dat voorziet in het indienen en behandelen van klachten. Een opdrachtgever heeft altijd de mogelijkheid een klacht in te dienen. Dat is het sluitstuk van de gedragscode. De Ooa en de aangesloten adviseurs zijn actief bezig met het in de praktijk brengen van benoemde uitgangspunten. Dat geeft een opdrachtgever de zekerheid dat de adviseur een hoge professionele standaard nastreeft en een integere en betrouwbare contractpartij is.