Nieuws&wetenswaardigheden

Overheidsbedrijven gaan

winstbelasting betalen

Op aandringen van de Europese Commissie moet Nederland de winstbelastingregels aanpassen om geen oneerlijke concurrentie le laten ontstaan tussen overheidsbedrijven en particuliere ondernemingen. In december 2014 wordt het wetsvoorstel in de 2e kamer behandeld. Het ziet er naar uit dat vrijwel alle gemeenten ermee te maken gaan krijgen. Zwembaden, parkeergarages, afvalbedrijven, het zijn in de nieuwe wetgeving allemaal ondernemingen die mogelijk concurreren met particuliere bedrijven en dus aan dezelfde regels moeten worden onderworpen als private partijen (‘level playing field’). Vrijstelling is mogelijk voor taken welke om publieke motieven niet aan de vrije markt kunnen worden overgelaten en waarvan de uitvoering gereguleerd wordt via alleenrecht. Voor veel bestuurders en ambtenaren zullen de nieuwe regels waarschijnlijk veel vragen oproepen.                         
Welkom     Statement     Nieuws     Knowhow     Casus     Aanpak     Contact     Adviseur     Opdracht 

Samenwerkingsopties voor overheden verruimd

Eind 2014 is door wijziging van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen (WGR) een nieuwe en meer doelmatige samenwerkingsvorm geintroduceerd: de bedrijfsvoeringsorganisatie. Deze rechtsvorm beschikt over eigen rechtspersoonlijkheid en slechts één bestuursorgaan. De bedrijfsvoeringsorganisatie (BVO) is net zoals een openbaar lichaam een rechtspersoon naar publiekrecht maar met een beperkte (beleidsarme) taakstelling. Dat rechtvaardigt een simpeler bestuursmodel (vergelijkbaar met de stichtingsvorm). In tegenstelling tot de privaatrechtelijke stichtingsvorm is het bestuur minder autonoom. Het bestuur van een BVO is verantwoording verschuldigd aan bestuursorganen van de deelnemende gemeenten.

Nieuwe Europese aanbestedingsrichtlijn voor dienstenconcessies.

In 2014 zijn twee nieuwe Europese aanbestedingsrichtlijnen vastgesteld. Concessies voor diensten waren tot nog toe uitgezonderd van verplichte aanbesteding. Dat is veranderd door de vaststelling van een aparte richtlijn voor concessieovereenkomsten (waarbij de drempel is bepaald op € 5 mln met de concessie te behalen omzet in de contractperiode). Overheden krijgen door de twee nieuwe richtlijnen meer instrumenten in handen om in samenwerking met particuliere bedrijven te werken aan innovatie en het realiseren van publieke doelen langs andere wegen dan de traditionele overheidsopdracht. Er ontstaan meer mogelijkheden om verantwoordelijkheden en financiele risico’s anders te verdelen over partijen bij de uitvoering van maatschappelijk gewenste dienstverlening.
Dank aan Fred Kuijten voor zijn fotobijdragen aan deze site.